ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
รหัสนักศึกษา
วันเดือนปี
ตัวอย่างเช่น 01032540 คือเกิด วันที่ 1 มีนาคม 2540